Public tender

»Marketing of commercial brands on foreign markets via showrooms«

In accordance with the tender »Marketing of brands on foreign markets via showrooms«, that is co-financed by Republic of Slovenia and European Uninon from European regional development found (ERDF), CST d.o.o. was successful in acquiring founds for establishing showroom in Spain and for working with the local agent on the Spain market.

As part of this project activities we will establish a showroom in Spain and will market our brand via local agent who will be in charge of advertising on websites, social media, video and translations of our promotional material.

The purpose of the operation co-financing of eligible costs, is to strengthen brand marketing in the Spanish market and  to achieve higher added value and a competitive advantage and increased market share in Spanish market, due to the positioning of our products and services in foreign markets. Due to the showroom set up in Spain, we expect that the effect of brand awareness  will be seen not only in the Spain, but also in other global Spanish-speaking markets.

The operation is co-financed  by Republic of Slovenia and European Union via European found for regional development. Operation will last for 1 year.

You can read more about the EU founds at www.eu-skladi.si.

Javni razpis

»Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroom-ov«

V okviru razpisa »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroom-ov«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju CST d.o.o.  uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo Showrooma v Španiji ter krepitev blagovne znamke z lokalnim agentom.

V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju postavili Showroom v Španiji ter preko agenta krepili blagovno znamko z aktivnim oglaševanjem na različnih spletnih portalih, digitalnih medijih, video posnetki ter prevodi katalogov z namenom prepoznavnosti blagovnih znamk.

Namen operacije preko sofinanciranja upravičenih stroškov je okrepiti trženje blagovnih znamk na španskem trgu, ter na ta način doseči višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost ter večji tržni delež na omenjenem trgu, vezano na pozicioniranje naših izdelkov in storitev na tujem trgu, prav tako na vključitev v globalne verige. Zaradi postavljenega Showrooma v Španiji pa predvidevamo, da se bo vpliv trženja blagovne znamke kazal ne samo v omenjeni državi, ampak tudi na drugih svetovnih špansko govorečih trgih.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija poteka 1 leto.

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si.